Điều khoản sử dụng

Onfinacne là sản phẩm công nghệ thuộc sở hữu và vận hành bởi công ty Novaon, một công ty được thành lập theo luật pháp Việt Nam và có văn phòng đăng ký tại "Tầng 9, Tòa Nhà Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam". Công ty có liên quan đến việc kinh doanh về việc cung cấp giải pháp dựa trên đám mây để ký tài liệu, hóa đơn điện tử (Đăng nhập dễ dàng) và / hoặc gửi tài liệu để ký tên qua điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính. Công ty yêu cầu Bạn phải cẩn thận thực hiện các điều khoản & điều kiện này cùng đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi và bất kỳ chính sách áp dụng nào khác được đề cập ở đây hoặc được cung cấp trên nền tảng. Các điều khoản này thay thế tất cả các điều khoản và điều kiện bằng miệng và bằng văn bản trước đây (nếu có) trên website này và sẽ đóng vai trò là Thỏa thuận ràng buộc giữa Công ty và người dùng (như được định nghĩa dưới đây).

BIẾT RẰNG ĐIỀU KHOẢN LÀ ĐỂ MANG LẠI LỜI ÍCH RÕ RÀNG CHO CÔNG TY VÀ BẠN, NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý ĐẾN MỘT ĐIỀU KHOẢN BẤT KỲ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRONG NHỮNG ĐIỀU NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG PLATFORM HOẶC DỊCH VỤ

- Cập nhật các điều khoản
Việc bạn sử dụng Onfinance tùy thuộc vào các điều khoản này, đôi khi chúng tôi có thể có những cập nhật, sửa đổi. Mỗi lần cập nhật hoặc sửa đổi như vậy đối với điều khoản sẽ được thông báo cho Bạn qua email và Bạn sẽ được yêu cầu đồng ý riêng với phiên bản sửa đổi đó để có thể tiếp tục sử dụng Onfinance và dịch vụ. Theo cách tốt nhất, chúng tôi khuyến khích bạn thỉnh thoảng tham khảo các điều khoản này để đảm bảo rằng Bạn biết về những bổ sung, sửa đổi mà chúng tôi đã thực hiện.